۳۰۰۰۰۰ هزار تک مرحله (همراه سپر محافظتی)

قیمت: 1,299 $1,599 $