بررسی کمیسیون و اسپرد بروکرها

تست سرورهای موجود و پلتفرم های آریا اینوستور

Server Name

				
					Alpari-MT5-Demo
				
			

Investor Password

				
					strhsnp0
				
			

Login ID

				
					51955594
				
			

Server Name

				
					Alpari-Pro.ECN-Demo
				
			

Investor Password

				
					pyt6mmx
				
			

Login ID

				
					251366904